Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MP – Medlife, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou MP – Medlife, s.r.o., so sídlom Hollého 508/12, 922 03 Vrbové, IČO: 50 690 761, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 39130/T (ďalej aj ako „predávajúci“).
1.1. Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická objednávka, telefonická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je reklamačný poriadok predávajúceho.

2. Sortiment tovaru
2.1. Sortiment predaja tvoria zdravotnícke pomôcky a iné tovary, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov ŠÚKL.

3. Prijímanie objednávok
3.1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky.

4. Dodacie podmienky
4.1. Tovar je dodávaný kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke. Dodacia lehota pre tovar, ktorý je skladom k dispozícii je spravidla do 3 pracovných dní od prijatia objednávky, v závislosti od spôsobu doručenia, ktorý si kupujúci zvolí.
4.2. Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je tovarom zdravotnícka pomôcka, musí tak urobiť v súlade s platnými právnymi predpismi.
4.3. Súčasťou zásielky je faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.
4.4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu.
4.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

5. Kúpna cena a platobné podmienky
5.1. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
5.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, bude táto uvedená v potvrdenej objednávke, ako aj v príslušnej faktúre.
5.3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť:
a) prevodom na účet predávajúceho na základe variabilného symbolu príslušnej faktúry
b) platbou na dobierku kuriérovi pri prevzatí zásielky
5.4. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.
5.5. Ak je Kupujúci osoba ZŤP, Predávajúci môže poskytnúť zľavu z predajnej ceny vo výške 10 – 30% na základe žiadosti do 7 pracovných dní.

6. Ochrana osobných údajov
6.1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov uvedených v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy prevádzkovateľa (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“), t.j. spoločnosti MP – Medlife, s.r.o., so sídlom Hollého 508/12, 922 03 Vrbové, IČO: 50 690 761, a s ich spracovaním.
6.2. Predávajúci prehlasuje, že spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na účely v rámci svojich obchodných aktivít.
6.3. MP – Medlife, s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: - titul, meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, emailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 25.1.2017
7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie kupujúceho na tovary predávané predávajúcim. Je záväzný pre predávajúceho ako aj pre kupujúceho.

2. Zodpovednosť za vady
- predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.
- ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). - kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať ihneď zjavné vady (s prepravcom resp. pri osobnom prevzatí tovaru). Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:
a) množstevný a sortimentný rozdiel
b) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
- kupujúci má možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť

Za vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci a ktorú možno úspešne reklamovať sa nepovažuje:
a) nepotrebnosť tovaru
b) dodatočná nespokojnosť s cenou
c) nespokojnosť s účinkami tovaru
d) zákazník spôsobil vadu tovaru sám alebo ju spôsobili osoby, ktorým umožnil tovar používať
e) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov , z ktorých je tovar vyrobený)
f) tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti
g) vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou
h) vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru.
i) za vadu nemožno tiež považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo k vade došlo prevádzkou alebo používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho časti

3. Reklamácia zásielky
- kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše prepravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu sa začne reklamačné konanie.

4. Reklamácia zdravotníckych pomôcok
- kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť Zdravotnícku pomôcku, ak zásielka obsahuje:
a) poškodenú zdravotnícku pomôcku
b) iný počet kusov zdravotníckych pomôcok ako bolo objednané
- vrátené zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom obale (s výnimkou prípadu ak je dôvodom vrátenia práve poškodenie obalu), s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote päťnástich (15) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu.
- Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak bol tovar vyrobený v neštandardných rozmeroch (na zákazku) po 14 dňoch od prevzatia tovaru.

5. Záručná doba
- záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedená pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba

6. Plynutie záručnej doby
- záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim
- práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe
- ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka
- vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní

7. Postup pri uplatnení reklamácie
- kupujúci je oprávnený podať reklamáciu telefonicky alebo na emailovú adresu info@mp-medlife.sk alebo písomne.
- kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu.
- reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe
- všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne
- predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie

8. Záverečné ustanovenia
- tento RP je súčasťou VOP
- kupujúci s odoslaním objednávky udelil predávajúcemu súhlas s ustanoveniami VOP, a teda aj tohto RP. Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať
- každá zmena tohto RP bude zverejnená na internetovej stránke www.mp-medlife.sk a dňom uverejnenia bude aj účinná
- tento RP nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.mp-medlife.sk ak nie je na webovom sídle alebo v RP uvedená iná informácia
- predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia tohto RP
- zmena účinnosti RP nastáva momentom zverejnenia na webovom sídle predávajúceho, ak nie je na webovom sídle alebo v RP uvedená iná informácia

V prípade otázok alebo poskytnutia podrobnejších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

MP – Medlife, s.r.o.
Hollého 508/12, 922 03 VRBOVÉ
IČO: 50 690 761
DIČ: 2120422909

Okresný súd Trnava, vložka č.: 39130/T Oddiel: Sro

KONTAKT
Mail: info@mp-medlife.sk
Telefón: +421 908 816 194
Mobil: +421 903 209 754

© 2017-20 mp-medlife
created fortyer.sk